Už můžete pít pivo?


Abychom vám nabízeli relevantní informace, i my používáme cookies. Jste s tím OK?

Všeobecné obchodní podmínky

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A UPOZORNĚNÍ

Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém portálu Peevo.cz (dále jen „Peevo.cz“), kdy na jedné straně stojí obchodní společnost Peevo s.r.o., IČO: 07275439, se sídlem Tomáškova 773/7, Praha 5 - Smíchov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 298186, jako provozovatel obchodu (dále jen „Prodávající“) a na straně druhé stojí kupující, který si prostřednictvím Peevo.cz hodlá zakoupit zboží (dále jen „Zboží“). Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) jsou určeny pro nákup zboží kupujícím za účelem přímé spotřeby (dále jen „Kupující“).

 

Každý, kdo navštíví Peevo.cz, je zákazníkem těchto internetových stránek a je povinen se při jejich používání řídit platnými právními předpisy, jednat v souladu s dobrými mravy a těmito VOP, nepoškozovat dobré jméno a práva prodávajícího. K návštěvě Peevo.cz je oprávněna pouze fyzická osoba, jež dovršila 18 let věku. Prodávající tímto prohlašuje a dává na vědomí, že objednání a prodej alkoholických nápojů na Peevo.cz je fyzickým osobám mladším 18 let zakázán.           
Společnost Peevo s.r.o. může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Peevo s.r.o. informuje kupujících o změně VOP na internetových stránkách Peevo.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP kupující mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že kupující, který uzavírá smlouvu, s novým zněním VOP souhlasí.

II. UZAVŘENÍ SMLOUVY

Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím s trvalým bydlištěm nebo sídlem v České republice jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Smluvní vztahy, které neupravují obchodní podmínky, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. - občanský zákoník, v platném znění („Občanský zákoník“). Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na spotřebitele, Občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb. O ochraně spotřebitele, v platném znění („Zákon o ochraně spotřebitele“).                                                Spotřebitel je kupující – fyzická osoba, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Podnikatel je kupující, který uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena okamžikem doručení závazné akceptace prodávajícího s návrhem kupní smlouvy formou e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Doručení objednávky kupujícího je neprodleně prodávajícím potvrzeno e-mailem na e-mailovou adresu kupujícího uvedenou kupujícím v objednávce, což však ještě neznamená, že prodávající objednávku akceptoval a že byla uzavřena kupní smlouva.

Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto VOP a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Kupujícímu by neměly vzniknout náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy a jejich použití kupující nenamítá. Před podáním objednávky může kupující zkontrolovat a měnit vstupní údaje v ní obsažené, které do objednávky vložil.

Okamžikem uzavření kupní smlouvy je kupní smlouva pro smluvní strany závazná. Smlouva je po svém uzavření archivována prodávajícím a kupující ji může dohledat na svém účtu na Peevo.cz. Objednané zboží bude zasíláno pouze a výlučně v rámci území Prahy a jejího okolí jak je uveděno v dodacích podmínkách.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupujíci povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje a při jakékoliv jejich změně je povinen je aktualizovat ve svém zákaznickém účtu. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou považovány za správné. Během registrace je kupujíci vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu, které je povinen uchovávat v tajnosti. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny a je povinen bez zbytečného odkladu prodávajícího informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití zákaznického účtu, je prodávající oprávněn účet zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. Prodávající neodpovídá zákazníkovi za škody (újmu), které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla. Prodávající je oprávněn okamžitě pozastavit či zrušit registraci zákazníka, pokud se může odůvodněně domnívat, že zákazník porušuje tyto VOP. Zánikem či zrušením registrace nejsou dotčena ta ustanovení VOP, která vzhledem ke své povaze přetrvávají.

Prodávající si vyhrazuje právo neuzavřít kupní smlouvu v těchto případech:

1) Zboží není dostupné – v případě, že zboží objednané kupujícím už není dostupné, prodávající navrhne alternativní řešení formou dodání jiného zboží pro kupujícího. Pokud kupující nesouhlasí se změnou objednávky, je objednávka automaticky zrušena.

2) Objednávka se jeví jako falešná za falešnou je považována objednávka v případě, že obsahuje nesmyslnou dodací adresu, adresát o ní neví nebo s ní nesouhlasí. V takovém případě se prodávající pokusí spojit s kupujícím a vyjasnit vzniklou situaci.

V případě neuzavření kupní smlouvy, když kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních dnů od vyrozumění o neuzavření kupní smlouvy.

V případě změny objednávky je takto změněná objednávka závazná pro obě smluvní strany okamžikem potvrzení změny objednávky prodávajícím. Prodávající není povinen akceptovat změnu objednávky v okamžiku, kdy již předal zboží dle původní objednávky externímu přepravci, či již zboží upravil na přání kupujícího.

Peevo s.r.o kupujícímu předá zboží dle objednávky do jeho vlastních rukou, do rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami smluvené. Zboží je kupující povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od smlouvy. Za kupujícího může zboží převzít vedle kupujícího nebo jeho zákonného zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese kupujícího a která osobě, která kupujícímu zboží za společnost Peevo předává, prokáže svou totožnost.

V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prodávající nezasílá fyzicky se zásilkou daňový doklad za zakoupené zboží. Daňový doklad bude kupujícímu zaslán elektronicky na jeho emailovú adresu, uveděnou při objednávce.

III. ODSTUPENÍ OD SMLOUVY

V souladu s § 1829 Občanského zákoníku, může kupující spotřebitel bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce odstoupit od smlouvy do 14 dní ode dne převzetí zboží. Postup je takový, že spotřebitel zašle písemně na adresu prodávajícího oznámení o odstoupení od smlouvy, které musí obsahovat následující údaje: a) označení adresáta – prodávajícího, b) text, že spotřebitel odstupuje od smlouvy, c) číslo objednávky, d) datum převzetí zboží, e) jméno a příjmení spotřebitele, f) číslo svého bankovního účtu, na který mu bude vrácena kupní cena g) podpis spotřebitele a datum podpisu. V případě odstoupení od smlouvy kupující může předat zboží ihned osobě, která mu jej za společnost Peevo předala nebo ho zašle kompletně na adresu Peevo s.r.o., Tomáškova 773/7, Praha 5 – Smíchov, 150 00. Pokud to již není dobře možné, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno.  Pokud dodané zboží bylo ve shodě s kupní smlouvou, náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese v plném rozsahu kupující. Zboží nesmí jevit známky používání a musí být nepoškozené. Kupující je povinen zboží při přepravě zabezpečit proti poškození (nejvhodnější je použití původního obalu). Do 14 dnů od odstoupení od smlouvy musí spotřebitel koupené zboží vrátit prodávajícímu. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.           

Je-li společně se zbožím poskytnut zákazníkovi dárek, je darovací smlouva mezi zákazníkem a společností Peevo uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a zákazník je povinen spolu se zbožím vrátit i poskytnutý dárek.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy uzavřené s kupujícím v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá), pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu" nebo „akci" nebo jiné označení obdobného významu. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet v nejkratším možném termínu.

Alkoholické nápoje smí být prodávány pouze osobám starším 18 let a pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že zákazník je starší 18 let, k předání zboží nedojde a prodávající je oprávněný od smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům zákazníka.

 

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Kupující bere na vědomí, že ceny na Peevo.cz jsou včetně DPH a konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího. V případě (úplného či částečného) stornování objednávky ze strany prodávajícího (např. objednané zboží je vyprodáno) je uhrazená částka či její příslušná část obratem odeslána zpět na číslo účtu zákazníka, z kterého byly na účet prodávajícího převedeny, pokud není dohodnuto jinak.

Veškeré změny, ať už sortiment zboží či jeho ceny uvedené na Peevo.cz jsou vyhrazeny. Nabídka zboží platí do vyprodání zásob či ztráty schopnosti prodávajícího ji plnit.

Platbu za objednané zboží je možno realizovat buď formou dobírky (hotově nebo bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu kurýrovi při převzetí Zboží) nebo využitím platby platební kartou. V případě nákupu nad 5000 Kč je potřeba objednávku uhradit předem okamžitou platbou kartou.

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

 

Na základě volby kupujícího prodávající dodá zboží na místo a způsobem, který kupující určí v objednávce. Za splnění dodávky zboží se považuje jeho dodání na uvedenou adresu. Objednané zboží prodávající doručuje v rámci Prahy a její okolí prostřednictvím smluvní přepravní služby (dále jen „provozovatel přepravních služeb“). Ceny dopravy jsou včetně DPH a jsou uváděny v sekci „Doprava“ na Peevo.cz. Dodávky zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností prodávajícího realizovány bezodkladně dle výběru zákazníkem zvolených časových oken, obvykle do několika hodin. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně ze strany prodávajícího  po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Kupující výslovně souhlasí s tím, že účtenka (zák. č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb) je kupujícímu zaslána elektronicky na email uvedený kupujícím.

           

VI. REKLAMAČNÍ ŘÁD

           

Reklamační řád se řídí Občanským zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele, a vztahuje se na zboží, u něhož jsou v zákonné době uplatňována práva kupujícího – spotřebitele z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

Při převzetí zboží si musí kupujíci vždy pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu a v případě, že je obal poškozen, uvést tuto informaci do předávacího protokolu provozovatele přepravní služby. Kupující je povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění.

Kupující je před prvním použitím zboží povinen si důkladně přečíst návod k použití zboží a následně se těmito informacemi důsledně řídit. Doba pro uplatnění práv z odpovědnosti prodávajícího za vady začíná běžet převzetím zboží kupujícím.

Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Pokud chce spotřebitel reklamovat zboží, je nutné zaslat e-mail na adresu info@peevo.cz,  kde uvede zejména typ výrobku, číslo prodejního dokladu a popis závady. Do 5 pracovních dnů budou zákazníkovi zaslány informace o dalším postupu.

Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má kupující-spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení kupní smlouvy. Prodávající vydá kupujícímu-spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy kupující-spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad poskytnut klientovi v jeho zákazníckým účtu na Peevo.cz. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena.

Pro podrobnější informace se kupující může obrátit přímo na zákaznické centrum prodávajícího +420 226 284 282. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu zboží bez zbytečného odkladu poté, co se projeví.

V případě oprávněné reklamace má spotřebitel právo na náhradu poštovného v nejnižší nutné výši k bezpečnému doručení (nutné doložit doklad k této přepravě). V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně

Reklamace zboží se v případě kupujícího-spotřebitele řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníka a Zákonem o ochraně spotřebitele.

 

VII. ODPOVĚDNOST A ZÁRUKY

Prodávající neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti Peevo s.r.o. a to zejména provozovatelů platebních systému, nebo provozovatele přepravních služeb, ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti s těmito službami spojené.

Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a prodávající ji negarantuje. V případě, že nebude možné objednávku z jakýchkoli důvodů na straně prodávajícího vyřídit, bude o tom kupující telefonicky informován na telefonním čísle, který kupující uvede v objednávce jako kontaktní.

Kupující užívá internetové stránky Peevo.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že některé fotografie zboží můžou být pouze ilustrativní.

Prodávající neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Peevo.cz, tj. za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat kupujícího nebo jiné třetí osoby užívající Peevo.cz ani za další hmotné a nehmotné ztráty.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

            Informace o kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými a účinnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“). Prodávající je registrovaným správcem osobních údajů, veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu prodávající a neposkytuje je třetím osobám. Výjimku představují provozovatelé přepravních služeb, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro doručení zboží kupujícímu. Bez výslovného souhlasu kupujících nakládá prodávající s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští ZOOU, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

           

Veškeré materiály publikované na Peevo.cz prodávajícího jsou chráněny zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dalšími právními předpisy České republiky. Zboží, které je na Peevo.cz uvedeno, informace o zboží a jeho vyobrazení může být chráněno dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení zboží, obchodních firem a názvů společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

 

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Pokud vztah související s užitím Peevo.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího-spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla společnosti Peevo s.r.o.

Případné spory ze smluvního vztahu vzniklého způsobem popsaným výše, budou řešeny výhradně podle práva České republiky, a to věcně a místně příslušným soudem.

Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou.   Prodávající doporučuje kupujícímu před započetím řešení sporu mimosoudní cestou pro vyřešení nastalé situace nejprve kontaktovat prodávajícího, a to v jakékoli formě. Kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ADR platformy https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS

Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde http://www.coi.cz/cz/spotrebitel/prava-spotrebitelu/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že si smlouvu řádně zvážily, její celý text přečetly a pochopily a že ji uzavírají o své vůli. Rovněž tak prohlašují, že jim nejsou známé žádné skutečnosti, které by mohly tuto jimi uzavíranou smlouvu jakkoliv zneplatnit, učinit neúčinnou vůči jakékoliv třetí osobě a zmařit její účel tak, jak jej na počátku této smlouvy vážně deklarovaly.

Předchozí znění obchodních podmínek prodávající archivuje a poskytne je kupujícímu na vyžádání.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Peevo s.r.o. je oprávněno prodej Zboží nebo služeb na peevo.cz kdykoli ukončit.

Tyto VOP jsou platné a účinné od  3. 9. 2018.